Vznik klastru a jeho činnost

 

Národní dřevařský klastr, z.s. (dříve Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s.) vznikl jako jedna z prvních klastrových iniciativ v České republice na základě výsledku projektu – vyhledávací studie, jehož garantem a nositelem bylo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Při mapování klastrového potenciálu regionu se po důkladné analýze ukázal dřevozpracující průmysl jako jeden z klíčových faktorů konkurenceschopnosti Moravskoslezského regionu.

Členskou základnu tvoří soukromé podniky, zástupci středních a vysokých škol a další instituce, jejichž společným jmenovatelem je podnikání či činnost úzce spojená s dřevozpracujícím průmyslem, stavebnictvím a příbuznými nebo navazujícími obory. Společně pak tito členové pokrývají celý hodnotový řetězec dřevozpracujícího průmyslu od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování a výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou až po služby z oblasti podpory, rozvoje spolupráce a vzdělávání.

Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech výzkumu, vývoje, inovací, vzdělávání a propagace. Hlavním cílem je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Klastr znamená propojení firem a dalších institucí, které je pro všechny tyto subjekty ekonomicky přínosné. Národní dřevařský klastr nabízí svým členům realizaci takových aktivit, které by sami neuskutečnili. Jedná se o některé výzkumně vývojové, vzdělávací a propagační aktivity. Tyto aktivity jsou realizovány za pomoci projektů financovaných ze strukturálních fondů (OP PP, OP PI, OP PIK, OP VK, OP LZZ, OP Z, Mezinárodní spolupráce – Leonardo da Vinci a dalších).  Celkové náklady všech realizovaných projektů NDK  za deset let jeho činnosti tvoří 76.127 tis. Kč, přičemž z této částky dotace z fondů EU činí 66.213 tis. Kč.  Klíčovou roli ve většině projektů sehrávají vysoké školy, díky nimž je možno dosáhnout inovací, které přinášejí firmám konkurenceschopnost a vedou je k vyšším ziskům.

 

CÍLE

Vytvořit a rozvíjet funkční uskupení dřevařských firem, jejich subdodavatelů a poskytovatelů služeb, které bude působit na zlepšení podmínek pro podnikání v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu a posilovat vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Stát se jedním z vůdčích subjektů smysluplné spolupráce při rozvoji stavebnictví v ČR a prosazovat dřevo jako ekologický materiál ve stavebnictví.

 

VIZE

• podporovat expanzi stávajících členů klastru, jejich podnikání a získávání dotací

• podílet se na výzkumu a rozvoji inovací v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a dřevostaveb

• analyzovat nové trendy, výrobní procesy a podporovat inovace a nové technologie

• podporovat rozvoj lidských zdrojů, zvyšování kvalifikace

• popularizaci dřevozpracujících a stavebních studijních oborů

• posilovat mezinárodní spolupráci, hledání nových příležitostí a partnerů pro mezinárodní expanzi