OPPIK „Navázání a posílení mezinárodní spolupráce se zahraničními klastry a výzkumnými organizacemi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0002696, realizace: 1.4.2016 - 31.3.2018, rozpočet projektu: 7 920 740 Kč, dotace: 3 960 370 Kč


Ukončené projekty  


Hlavním cílem projektu je navázat a posílit mezinárodní spolupráci NÁRODNÍHO DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU a jeho členů se zahraničními klastry a výzkumnými organizacemi (především z Rakouska, Německa, Slovinska, Polska a Slovenska) v oboru dřevěných materiálů, konstrukcí a dřevostaveb (dřevozpracující průmysl) a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci tohoto projektu bude zpracována podrobná internacionalizační strategie NDK (včetně identifikace příležitostí), která bude zahrnovat i zpracovanou podrobnou analýzu možných zahraničních partnerství a klastrových sítí, které jsou pro další rozvoj NDK velice důležité a přínosné. Na základě navázání a posílení mezinárodní spolupráce je snahou zapojit se do přípravy společných mezinárodních projektů VaV v rámci programů CORNET, HORIZONT 2020 a INTERREG V-A. Stěžejní aktivitou pro zajištění uvedených cílů bude vytvoření Centra mezinárodní spolupráce NDK, které se bude podílet na vyhledávání a podpoře nových partnerství a bude připravovat mezinárodní projekty v oblasti výzkumu a vývoje. NDK již dříve navázal aktivní spolupráci s některými zahraničními partnery (např. Fraunhofer Institute a instituce v rámci programu Leonardo), ale tuto spolupráci je potřeba dále efektivně podporovat a rozvíjet. Hlavním těžištěm projektu jsou tak zahraniční schůzky, setkání, zpracování propagačních materiálů NDK v různých jazykových mutacích, účast na zahraničních konferencích, sympoziích, seminářích a inovačních fórech, které budou posilovat a upevňovat vazby pro přípravu mezinárodních projektů.  Předpokládáme také v rámci projektu realizaci koordinačních aktivit pro zajištění přístupu klastru a jeho členů na třetí trhy, které povedou k posílení pozice klastru na zahraničních trzích.

Jednotlivé specifické cíle projektu:

a) propagovat činnosti klastru na mezinárodní úrovni,

b) posílení pracovního týmu klastru v oblasti internacionalizace,

c) výměna zkušeností a znalostí v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a dřevostaveb,

d) zlepšit informovanost o certifikaci vícepodlažních dřevostaveb v zahraničí,

e) aktivní spolupráce se zahraničními klastry,

f) zpracovat komplexní internacionalizační strategii klastru, analýzu technologického vývoje dřevostaveb v zahraničí a exportní strategii klastru pro nové tržní destinace,

g) posílit spolupráci s Fraunhofer Institute v oblasti výzkumu a vývoje – příprava již vydefinovaných projektů v rámci programu CORNET a HORIZONT 2020,

h) využití přeshraničního potenciálu klastru (příprava projektů přeshraniční spolupráce),

i) vytvořit silné přeshraniční partnerství v oblasti dřevěných konstrukcí a dřevostaveb,

j) příprava a realizace společných mezinárodních projektů (v oblasti VaVaI) se zahraničními klastry a výzkumnými organizacemi,

k) zapojení do mezinárodních klastrových sítí,

l) koordinační aktivity klastru s cílem zajistit přístup členských subjektů na třetí trh.Sdílet tento příspěvek
Komentáře